nieuwsbrief De Tweede Stee 15 juni 2017

Nieuw thema kleutergroep

De kleuters werken de laatste weken van het schooljaar aan het thema "Vakantie, op reis". Dat zal een leuk, maar vooral leerzaam thema worden. De kinderen mogen een vakantie foto, of een foto, genomen op een uitstapje mee naar school nemen.

Juf Merel

Al heel lang heeft juf Merel de wens om aan het werk te gaan in het Speciaal Basisonderwijs. Zij heeft daarvoor gestudeerd en al lang rond gekeken naar diverse mogelijkheden. Gelukkig voor ons is dat tot nu toe nog niet gelukt. Echter, per 1 augustus heeft zij de passende plek gevonden op een school in Amersfoort. Dat betekent dat wij juf Merel na de zomervakantie zien uitvliegen. U zult begrijpen dat wij dat als collega's, als school en, ik denk, u als ouders erg betreuren. Dat wil niet zeggen dat we haar deze uitgelezen kans niet gunnen, maar we nemen wel afscheid van een zeer gewaardeerde collega.

In de laatste schoolweek zullen we op de meester- en juffendag stilstaan bij haar afscheid. Ondertussen zijn we druk in overleg met Leerplein055 voor een goede opvolger voor haar.

Picknicken en klussen

Zoals al eerder aangekondigd hebben we komende woensdag weer een buitenklusdag. Dit keer met picknick, die ieder zelf meeneemt. We verzamelen om half twaalf in de lerarenkamer om te bespreken wat er moet gebeuren. Daarna picknicken we met de kinderen en gaan aan de slag tot ongeveer 15 uur. Broertjes en zusjes zijn uiteraard welkom. Opgeven kan bij Jakko of Bea, maar zo aanschuiven met je eigen kleedje kan uiteraard ook!

Rapporten mee

Het loopt weer tegen het einde van het schooljaar, dat betekent ook dat we ons weer bezig gaan houden met het schrijven van de rapporten. Echter...... we missen er nog een aantal. Wilt u thuis nog even kijken of uw kind het rapport al heeft ingeleverd?

Herhaalde oproep

De medezeggenschapsraad (MR) van de Tweede Stee is een belangrijke gesprekspartner van de schooldirectie, en wordt betrokken bij het opstellen van het beleid van de school. Sommige besluiten van de schooldirectie mogen zelfs pas uitgevoerd worden na goedkeuring van de MR. De MR is een vertegenwoordiging van zowel personeelsleden als ouders.

Typische onderwerpen op de MR-agenda zijn:

· Jaarplanning

· Groepsindelingen

· Financiën

· Trendanalyses schoolresultaten

· Etc..

Recent heeft de MR ingestemd met een nieuw reglement, waardoor het aantal leden terug is gebracht van zes (drie ouders en drie personeelsleden) naar vier (twee ouders en twee personeelsleden). Tegelijkertijd is de zittingstermijn van de MR-leden aangepast naar twee jaar (was drie jaar).

In verband met deze wijzigingen leek het de MR het handigst om vanaf het schooljaar 2017/2018 de leden van MR opnieuw vast te stellen, waarbij ook de zittingsduur opnieuw wordt bepaald. Om die reden wordt nu ook aan alle ouders/verzorgers de oproep gedaan om zich op te geven voor de MR; om te zorgen dat de MR-leden in de toekomst niet allemaal tegelijkertijd zullen aftreden zal één van deze leden eerst een zittingsduur van één jaar hebben.

MR-leden hebben géén maximale zittingsduur; een MR-lid kan zich dus steeds herkiesbaar stellen, zolang men voldoet aan de vereisten (voor de personeelsgeleding: werkzaam op de Tweede Stee, en voor de oudergeleding: ouder/verzorger van een kind in één van de groepen van de school).

Als er meer dan twee ouders belangstelling hebben voor het lidmaatschap van de MR, zullen verkiezingen worden uitgeschreven; als er precies twee kandidaten zijn, zijn deze automatisch verkozen.

Naast gewone, stemgerechtigde, leden van MR is het ook mogelijk om als zgn. toehoorder bij de MR-vergaderingen te zijn; bij de Tweede Stee wordt al jarenlang naar volle tevredenheid hiermee gewerkt. Ouders die als toehoorder bij de vergaderingen zijn krijgen de gelegenheid om actief deel te nemen aan de vergaderingen; de officiële MR-leden zijn uiteindelijk wel degenen die stemmen wanneer dat aan de orde is. Ook geldt voor een toehoorder geen minimum- of maximum-zittingsduur; wel wordt het op prijs gesteld als men voor tenminste één schooljaar betrokken wil zijn bij de MR.

Opgeven als kandidaat voor de MR of als toehoorder, en meer informatie krijgen, kan bij ondergetekende. De sluitingsdatum is uiterlijk 6 juni 2017. Mochten er verkiezingen nodig zijn, dan zullen deze vóór het einde van het lopende schooljaar worden gehouden.

Met vriendelijke groet,

Jeroen Buisman

Voorzitter MR Tweede Stee jeroen.buisman@outlook.com

06-54652976

Vakantie in het nieuwe schooljaar

In de afgelopen MR-vergadering hebben we het nieuwe vakantierooster vastgesteld. Voor de planning geven we hierbij alvast een overzicht.

Herfstvakantie: 16 oktober t/m 20 oktober 2017

Kerstvakantie: 25 december 2017 t/m 5 januari 2018

Voorjaarsvakantie: 26 februari t/m 2 maart 2018

Pasen; 30 maart t/m 2 april 2018

Koningsdag: 27 april 2018

Meivakantie (inclusief Hemelvaart): 30 april t/m 11 mei 2018

Tweede Pinksterdag: maandag 21 mei 2018

Zomervakantie: 16 juli t/m 24 augustus 2018

De studiedagen worden nader bekend gemaakt.

Krapte van onderwijspersoneel

Aan de ouders/verzorgers,

Zoals u wellicht ook uit de landelijke media heeft vernomen, wordt het lerarentekort steeds duidelijker. Dat merken wij vooral doordat er steeds minder invallers beschikbaar zijn. Wij willen dat ook uw zoon of dochter een goede invaller voor de klas krijgt die continuïteit van het onderwijsproces mogelijk maakt. Wij zijn soms echter genoodzaakt tot creatieve oplossingen.

Uiteraard vraagt ons bestuur -Leerplein055- aandacht voor deze problematiek bij de landelijke overheid. Binnen Apeldoorn is Leerplein055 in overleg met de andere schoolbesturen om hierin gezamenlijk oplossingen te bedenken.

Het naar huis sturen van leerlingen proberen wij te voorkomen. Echter, in incidentele gevallen, kan een andere oplossing niet gerealiseerd worden. Wij communiceren hierover zorgvuldig en zorgen steeds dat er in uiterste nood altijd opvang op school geregeld wordt.

Wij zijn verplicht om ons bestuur te informeren als wij een groep naar huis moeten sturen zodat Leerplein055 het invallersprobleem op al haar scholen kan monitoren en deze informatie kan meenemen in haar overleg met de andere schoolbesturen.

U ontvangt deze nieuwsbrief omdat u een relatie van ons bent of omdat u zich heeft aangemeld voor de nieuwsbrief.

Tweede Stee is onderdeel van Leerplein055