De organisatie

De organisatie van De Tweede Stee

Onze school kent een organisatiestructuur, waarbij het ‘zelfstandig werken’ en het werken met dagtaken, centraal staan. Met het leren omgaan met week/dagtaken wordt in de onderbouw gestart. In groep 2 krijgen de kinderen twee taken per week die ze op een zelf te kiezen tijdstip in die week mogen uitvoeren.

In groep 3 en 4 worden dagtaken aangeboden, waarin de leerlingen zelf bepalen wanneer de verschillende onderdelen op die dag gemaakt worden. Tussendoor vinden nog wel veel instructiemomenten plaats.

Vanaf groep 5 wordt er gewerkt met weektaken (met namen vanaf groep 7 en 8), waarop het volledige programma voor die week per dag staat aangegeven. Nu kunnen de leerlingen een groot deel van hun werk zelf over de week verdelen. Duidelijk aangegeven wordt ook wanneer er instructie aan de hele groep plaats vindt.

Met deze manier van werken leren kinderen plannen en ervaren ze de consequenties van hun eigen handelen. Belangrijk in dit verband zijn de basisbehoeften van ieder mens; competentie (ik kan het), autonomie (ik kan het zelf) en relatie (ik hoor erbij), die binnen deze organisatiestructuur tot ontplooiing kunnen komen.

Horizontale roosters

Om beter tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen en om alle kinderen zoveel mogelijk op hun eigen niveau aan te spreken hebben wij binnen de basisvakken (rekenen, taal en lezen) de organisatie aangepast.

De  lessen worden op de ochtenden op hetzelfde tijdstip gegeven. Deze organisatie biedt leerlingen de gelegenheid, indien dat wenselijk is, de lessen op eigen niveau in een andere groep te volgen. Dit gebeurt alleen in overleg met ouders en intern begeleider.

De cursus “Met Sprongen Vooruit” is een aantal jaren geleden gevolgd. Deze wijze van denken is volledig geïntegreerd in de nieuwe rekenmethode.

Ook de vakken taal lezen en begrijpend lezen zullen zoveel als mogelijk in de ochtenduren op hetzelfde tijdstip worden aangeboden. De middagen worden gevuld met de wereldoriënterende vakken en de creatieve vakken.