Gebruikersovereenkomst OuderApp

In het voorjaar van 2021 kunnen de Leerplein055-basisscholen de Parro-app in gebruik nemen. Leerplein055 heeft het besluit genomen om Leerplein055-breed de overstap te maken naar Parro, de app van leerlingvolgsysteem ParnasSys. Leerplein055-scholen kunnen tot 1 juni 2021 de bestaande Ouderapp gebruiken.

Uitgangspunten voor gebruikers van de app:

  • Ik behandel leerlingen, ouders en Leerplein055-medewerkers begripvol en respectvol. Ik ben professioneel, onbevooroordeeld en eerlijk naar de ander;
  • Ik ben me bewust van mijn taalgebruik;
  • Ik houd mij verre van roddel en geef daar geen gelegenheid toe;
  • Ik accepteer geen dreigende houding, schelden en/of agressief gedrag;
  • Ik plaats of deel geen lasterlijk, grof, obsceen of bedreigend materiaal via de app;
  • Ik verspreid geen vertrouwelijke en/of schadelijke informatie over leerlingen, ouders/verzorgers of Leerplein055-medewerkers;
  • Ik maak zaken bespreekbaar aan het juiste adres en benader hiervoor de juiste persoon telefonisch, per mail of ik maak een afspraak om e.e.a. te bespreken;
  • Ik zorg dat de inloggegevens voor de app alleen voor eigen gebruik beschikbaar zijn en niet worden gedeeld met derden.

Wij vragen u geen foto’s van andere kinderen dan uw eigen kinderen uit de app online te zetten. Ditzelfde geldt uiteraard voor beeldmateriaal van volwassenen, waaronder andere ouders en leerkrachten. Weest u zich altijd bewust van het feit dat iedereen zijn of haar eigen keuzes maakt als het gaat om het wel of niet online zetten van foto’s of filmmateriaal van zijn of haar kind of van zichzelf.

Slotbepalingen

We spreken elkaar, indien nodig, aan op de regels zoals opgenomen in deze overeenkomst. Het college van bestuur van Leerplein055 is gemachtigd om personeelsleden, invalkrachten, stagiaires en andere personen die optreden namens de school aan te spreken en te houden aan de afspraken in deze overeenkomst. De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) is onverkort van toepassing. De privacyverklaring staat op elke Leerplein055-website.

Leerplein055/schoolgids/onze-school/privacyverklaring/ – november 2018