De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school en het bestuur.

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, financiën, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

De meeste vergaderingen zijn openbaar. De vergadering van de MR vinden eenmaal per 6 – 8 weken plaats op school. De vergaderingen zijn openbaar en zullen worden aangekondigd in de UDSG. U bent van harte welkom! Wilt u punten in de MR bespreekbaar maken, meld dit dan even bij de voorzitter van de MR. Ook organiseert de MR meedenkavonden voor ouders, om zo de betrokkenheid van de ouders te  vergroten en te luisteren naar de ideeën/meningen. (Contactpersoon is Dorothé Wennekendonk, tel: 055 – 5051882) U kunt de MR ook per mail bereiken: mrtweedestee@gmail.com.

Leden van de medezeggenschapsraad

Op dit moment bestaat de raad uit de volgende leden:

Rozanne Ebbinge (leerkracht)

Miriam Eikendal (ouder van Jax uit groep 5)

Mariëlle van den Beld (leerkracht)

Dorothé Wennekendonk (ouder van Fay uit groep 5)

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin ouders en leerkrachten van onze stichting vertegenwoordigd zijn. Maaike van der Saag (ouder van Jort uit groep 5 en Tomme uit groep 7) vertegenwoordigt de ouders van Leerplein055. Maaike is ook aanwezig bij de MR vergaderingen.