De medezeggenschapsraad (MR)

Elke basisschool heeft een Medezeggenschapsraad, waarin zowel personeelsleden als ouders zitting hebben. De Medezeggenschapsraad vervult een belangrijke rol tussen bestuur en school. De raad heeft de (formele) taak mee te denken of mee te beslissen in zaken die voor school en/of kinderen en ouders van belang zijn. De raad treedt op als overlegorgaan tussen ouders, school en het bestuur.

Onze MR bestaat uit 4 leden, waarvan er 2 uit de personeelsgeleding zijn gekozen en 2 uit de oudergeleding. De MR heeft in verschillende zaken adviesrecht en in weer andere zaken instemmingbevoegdheid. Er wordt onder andere gesproken over: het schoolplan, het formatieplan, financiën, sollicitaties en benoemingen, verbouwingen en overige onderwijskundige zaken. De MR vergadert ongeveer zes keer per jaar.

De meeste vergaderingen zijn openbaar. De vergadering van de MR vinden eenmaal per 6 – 8 weken plaats op school. De vergaderingen zijn openbaar en zullen worden aangekondigd in de UDSG. U bent van harte welkom! Wilt u punten in de MR bespreekbaar maken, meld dit dan even bij de voorzitter van de MR. Ook organiseert de MR meedenkavonden voor ouders, om zo de betrokkenheid van de ouders te  vergroten en te luisteren naar de ideeën/meningen.  U kunt de MR per mail bereiken: mrtweedestee@leerplein055.nl

Leden van de medezeggenschapsraad

Op dit moment bestaat de raad uit de volgende leden:

Rozanne Ebbinge (leerkracht)

Mariëlle van den Beld (leerkracht)

Dennis van de Brink (ouder van Teun in groep 6 en Joep in groep 3)

Hilda Meerkerk-Datema (ouder van Ivan uit groep 4 en Amos uit groep 2)

Naast de MR is er ook een GMR (Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad) waarin ouders en leerkrachten van onze stichting vertegenwoordigd zijn.