De ouderraad (OR)

De ouderraad staat door haar taakstelling dicht bij de ouders en vormt zo een belangrijke schakel naar de medezeggenschapsraad en het team. Bij de vergaderingen van de ouderraad zijn vertegenwoordigers van team aanwezig.

De werkzaamheden van de ouderraad liggen vooral op het terrein van het praktisch handelen en organiseren. Zo organiseert de ouderraad bijvoorbeeld de vieringen met Sint, Kerst en Pasen en verleent zij op tal van terreinen hand- en spandiensten. Ook beheert de ouderraad de ouderbijdrage.

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld. De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreis-gelden.
De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Zo zijn er bijvoorbeeld traktaties bij de Sinterklaasviering, het kerstfeest of Pasen maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ (een plantje bijvoorbeeld) voor in de groepen.

De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Dit jaar is deze gesteld op € 50,– per kind (€ 25, — voor het schoolreisje) Het kan zijn dat deze bedragen worden gewijzigd, u wordt hiervan dan op de hoogte gesteld voor de Algemene Ouderavond.

Schoolreizen
De bijdrage voor de schoolreizen is bij de vrijwillige ouderbijdrage inbegrepen. Wij gaan er vanuit dat alle kinderen meegaan. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen) kunt u contact opnemen met de directrice.