De ouderraad (OR)

De ouderraad staat door haar taakstelling dicht bij de ouders en vormt zo een belangrijke schakel naar de medezeggenschapsraad en het team. Bij de vergaderingen van de ouderraad zijn vertegenwoordigers van team aanwezig.

De werkzaamheden van de ouderraad liggen vooral op het terrein van het praktisch handelen en organiseren. Zo organiseert de ouderraad bijvoorbeeld de vieringen met Sint, Kerst en Pasen en verleent zij op tal van terreinen hand- en spandiensten. Ook beheert de ouderraad de ouderbijdrage. Bent u geïnteresseerd in de ouderraad? Neemt u dan eens contact op met een van de leden. (contactpersoon: Bea Werkenhorst tel:06 – 51648079)

 

Vrijwillige ouderbijdrage

Basisonderwijs is gratis. De activiteiten die op school door de Ouderraad en/of leerkrachten worden georganiseerd, kosten echter wel geld.

De school heeft de bijdragen opgesplitst in de ouderbijdrage en de schoolreisgelden.

De ouderbijdrage is een vrijwillige bijdrage waar we als school verschillende extra activiteiten van kunnen bekostigen. Bijvoorbeeld traktaties (en cadeautjes voor groep 1-4) bij de Sinterklaasviering, het Kerstfeest of Pasen, maar ook extra buitenspelmateriaal, extra leesboeken of ‘aankleding’ voor in de groepen. De bijdrage wordt jaarlijks vastgesteld. Voor dit schooljaar is deze gesteld op € 25,- per kind.

Daarnaast is er de bijdrage voor de schoolreizen, ook € 25 per kind, maar een hoger bedrag voor het kamp van groep 8. Deze is verplicht bij deelname. Per jaar worden door het schoolteam de doelen van de schoolreizen vastgesteld. Bij problemen van welke aard dan ook (bijv. bij ziekte of financiële problemen), voeren we overleg met u of neemt u contact op met de directrice.

Veel ouders hebben een automatische incasso afgegeven. Is dit niet het geval dan vragen we u het bedrag, in totaal € 50,00 in één maal over te maken. U krijgt hierover een schrijven van de OR.