Motto, missie en visies

Ons Motto

De Tweede Stee, een tweede thuis, waar kinderen de ruimte en de rust krijgen op hun weg naar zelfstandigheid. Jezelf zijn, dat is het fundament van De Tweede Stee.

We hebben veel aandacht voor sociale vaardigheden zodat iedereen zich fijn voelt in de klas.

 

Missie

Wij zijn openbare basisschool De Tweede Stee. Onze taak is om de kinderen met positiviteit, betrokkenheid en eerlijkheid een goed gevulde rugzak mee te geven naar het voortgezet onderwijs. In deze rugzak zit voldoende kennis en zelfvertrouwen, zodat de kinderen zich kunnen ontplooien tot een evenwichtig individu in de grotere maatschappij. Wij zorgen voor onze taak, door ons onderwijs waar nodig en waar mogelijk af te stemmen op de leerling. Sportiviteit, creativiteit ouderbetrokkenheid en respect voor elkaar staan hoog in ons vaandel.

Onze school biedt onderwijs aan leerlingen van 4 tot 12 jaar. Wij hanteren het leerstofjaarklassensysteem waarbij rekening wordt gehouden met individuele behoeften van de leerlingen.

Onze kernwaarden zijn:

 • Op onze school heerst een professionele cultuur
 • Op onze school hebben we oog voor het kind achter de leerling
 • Op onze school hebben we oog voor de ouders/verzorgers (klantgericht – ouders als partners)
 • Op onze school hebben we oog voor rust, reinheid en regelmaat

Onze parels

Onze school levert basiskwaliteit, maar onze school heeft ook veel toegevoegde waarde. Het meest trots zijn we op onze parels.

Visie

Visie op lesgeven

Het lesgeven is de kern van ons werk. We onderscheiden pedagogisch en didactisch handelen, hoewel beide facetten van ons werk feitelijk onscheidbaar zijn. Van belang daarbij is: oog hebben voor het individu, een open houding, wederzijds respect en een goede relatie waarin het kind zich gekend weet. Belangrijke pedagogische noties zijn: zelfstandigheid, eigen verantwoordelijkheid, kritische houding, reflecterend vermogen en samenwerking. Gelet op de didactiek vinden we de volgende zaken van groot belang:

 • interactief lesgeven; de leerlingen betrekken bij het onderwijs
 • onderwijs op maat geven: differentiëren
 • gevarieerde werkvormen hanteren (variatie = motiverend)
 • Iedere dag wordt er een buitenles gegeven. Het motto hier is: beweeg en leer mee…binnen en buiten op De Tweede Stee!
 • een kwaliteitsvolle (directe) instructie verzorgen
 • kinderen zelfstandig (samen) laten werken

Visie op leren

Kinderen leren doordat ze nieuwsgierig zijn. De school biedt kinderen de mogelijkheid om kennis op diverse manieren te verwerven. De leraren geven instructie en kinderen mogen de lesstof op een eigen manier verwerken. Dat kan zijn door lessen alleen te maken of met anderen samen. Kinderen die korte instructie nodig hebben, kunnen zelfstandig aan het werk. Voor de kinderen die meer instructie nodig hebben, wordt gebruik gemaakt van de verlengde instructie aan de instructietafel. Voor kinderen met een extra ondersteuningsbehoefte heeft de school een zorgstructuur opgezet.

Visie 21st century skills

Wij willen leerlingen een samenhangend geheel van vaardigheden meegeven waardoor ze optimaal kunnen functioneren in de 21st eeuw. We onderschrijven in de eerste plaats het belang van een kennissamenleving en gaan ervan uit, dat kennis altijd en overal voorhanden is. Daarnaast beseffen we dat het in de kennissamenleving ook gaat om kenniscreatie en –constructie, om innovatie. In de derde plaats is het een feit dat de ontwikkeling van digitale middelen en media globale grenzen vervagen en het delen van kennis en het met elkaar (daarover) communiceren een steeds centralere rol speelt in onze (toekomstige) samenleving. Op onze school willen we daarom gericht aandacht besteden aan de 21st century skills:

 • Samenwerking en communicatie
 • Kennisconstructie
 • ICT gebruik
 • Probleemoplossend denken en creativiteit
 • Planmatig werken

Hoewel het ons doel is om de 21e eeuwse vaardigheden te verweven door ons complete onderwijs, zal het in de praktijk met name naar voren komen tijdens de lessen IPC.

Visie op identiteit

Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat we het belangrijk vinden dat onze kinderen kennis maken met een diversiteit aan overtuigingen, besteden we expliciet aandacht aan geestelijke stromingen en aan specifieke feesten die gerelateerd kunnen worden aan een bepaalde levensbeschouwing of -overtuiging.